Testing Techniques

 

Shuyokan Ryu Aiki Goshin Jutsu : 9th Kyu - 1st Kyu

 

Shuyokan Ryu Aiki Jutsu : Shodan and above


Shuyokan Sayings

"You miss 100% of the shots you never take. --- Wayne Gretzky"